Ochrana osobních údajů

Společnost Colorbee s.r.o., se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 27914950 (dále jen „Správce“), tímto poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Na základě dále uvedeného právního titulu bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky a v elektronických databázích k účelu vzniku a plnění smluvního vztahu:

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje Vámi uvedené v kontaktním či registračním formuláři na webových stránkách provozovaných správcem:

V okamžiku, kdy provedete registraci či odešlete formulář na některém z uvedených webů, odesíláte tak nabídku na uzavření smlouvy mezi Vámi jako registrujícím se a Správcem coby provozovatelem portálu (dále jen jako „Smlouva“).

Jedná se o následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně další osobní údaje poskytnuté Správci v rámci obchodního styku . Právním titulem pro toto zpracování je uzavření a plnění Smlouvy a plnění s tím souvisejících. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak potřebné pro vznik smluvního vztahu.

Pro zpracování Vašich údajů může Správce využívat dodavatele, kteří vystupují jako jeho zpracovatelé.

Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě implementuje Správce vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany.

Osobní údaje budou uchovávány a používány tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené výše, nejdéle po dobu trvání Smlouvy. Po uplynutí této doby budou osobní údaje archivovány, a to po dobu 5 let za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce (např. pro účely dokazování v případném soudním sporu či správním řízení), resp. i po delší dobu, jestliže to vyžaduje obecně závazný právní předpis.

Máte právo:

Toto prohlášení je platné od 30.9.2022

Kontakt
Vše o nákupu

Makaron.cz

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Designed by grafikli.cz. Coded by KodingKitty.