Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace

 1. Pokud zjistíte, že zásilka byla cestou poškozena, není nutné odmítnout převzetí zásilky ani zboží před převzetím kontrolovat. Přepravci podepište převzetí a připojte poznámku, že přebíráte balík s výhradou z důvodu poškození krabice. Zásilku převezměte, zkontrolujte následně její obsah a pokud něco chybí nebo je poškozené, nahlaste tuto skutečnost obratem na petra@makaron.cz, do 24h od převzetí zásilky. Pro reklamační řízení u poškozené zásilky uchovejte kromě poškozeného zboží i poškozený obal, ve kterém bylo zboží přepraveno, včetně výplně v zásilce. Nezapomeňte vše fotograficky zdokumentovat. Pokud nemáte možnost škodu vyfotit, udělá to přepravní služba, ale musíte pro jejich kontrolu zachovat všechny přepravní obaly, které si u vás vyzvednou, včetně poškozeného zboží. Bez fotografie poškozeného obalu a způsobu balení neuzná přepravce reklamaci na poškození zásilky při přepravě. Předem děkujeme za součinnost při nahlášení poškození dodaného zboží přepravní službě.
 2. Pokud zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, ihned nás o této skutečnosti informujte. Kontrolou naší evidence zjistíme, zda se zboží ztratilo cestou nebo zda vznikla chyba při expedici a zjednáme obratem nápravu.
 3. Vznikne-li na zboží v záruční době reklamovatelná vada, kontaktujte nás. Každou vadu individuálně posoudíme a domluvíme se, jak dále postupovat. Některé reklamace lze vyřešit i zasláním fotografií vady, bez nutnosti zasílat zboží zpět. Vždy se snažíme minimalizovat časové a finanční náklady spojené s vyřízením Vaší reklamace. Proto, než vadné zboží pošlete zpět, kontaktujte nás.
 4. Pokud budete zboží vracet, zásilka musí kromě reklamovaného zboží obsahovat i popis vzniklé vady a doklad o koupi (dostačující je kopie faktury, na kterou rukou dopište stručný popis závady, nevyžadujeme žádný formální reklamační dopis). Pouhá krabice nebo obálka obsahující jen vrácené nebo reklamované zboží bez jakéhokoli komentáře a informace o odesílateli dostačující není. Takovéto reklamace nebudou z naší strany řešeny do té doby, než bude dodána kopie faktury nebo jiné potvrzení vašeho nákupu u nás s popisem závady. V případě ztráty nákupního dokladu připojte do popisu co nejvíce informací o objednávce - přibližná doba objednání, číslo objednávky, jméno a adresa uvedená v objednávce atd. Doklad o koupi následně dohledáme v naší elektronické evidenci. K reklamaci nám postačí i emailové potvrzení vaší objednávky v našem e-shopu.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Na zboží je poskytována záruka v délce 24 kalendářních měsíců od data převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak (některé výrobky mají delší záruku, dle popisu zboží přímo na e-shopu). Pokud dojde k vadě zboží v záruční době, máte nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná) a nebude možné nahradit stejným novým výrobkem, vrátíme Vám kupní cenu zboží. V případě neopravitelné závady umožňujeme i výměnu za jiné zboží z našeho e-shopu v obdobné hodnotě a dle výběru zákazníka.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci obvykle do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Kontakt
Vše o nákupu

Makaron.cz

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Designed by grafikli.cz. Coded by KodingKitty.